BUE - וונדרלנד - 14 יום מזרח ארה"ב

  • המחירים הינם לידיעה בלבד. מחיר סופי ינתן בעת ההרשמה
  • המחירים הם לאדם בחדר ונקובים בדולר אמריקאי.
  • ההנחות הנקובות הינם על שירותי הקרקע בלבד.
  • בדוק האם הנך זכאי להטבות נוספות של משפחות מתחברות/הנחה לגימלאים/מגה קלאב.
  • שים לב שבסדרה זו ילד הינו מי שגילו עד גיל 12
  • בטיולים שמועד יציאתם מחודש יוני ואילך ייתכנו שינויים. המסלול הקובע הוא זה שיפורסם בחוברת קיץ 2019
  • מועד החזרה הינו יום הטיסה, הנחיתה בארץ יום לאחר מכן.
  • דרושה אשרת כניסה לארה"ב.
  • שים לב להערות בנושא כבודה ודמי ביטול בטיסות פנים (בתנאים והגבלת אחריות).

שימו לב: טיולי קיץ 2018 יכללו ביקור בטורנטו ומפלי הניאגרה וימשכו 15 ימים.