BUE - וונדרלנד - 15 יום מזרח ארה"ב וקנדה

  • המחירים הינם לידיעה בלבד. מחיר סופי ינתן בעת ההרשמה
  • המחירים הם לאדם בחדר ונקובים בדולר אמריקאי.
  • ההנחות הנקובות הינם על שירותי הקרקע בלבד.
  • בדוק האם הנך זכאי להטבות נוספות של משפחות מתחברות/הנחה לגימלאים/מגה קלאב.
  • שים לב שבסדרה זו ילד הינו מי שגילו עד גיל 16
  • מועד החזרה הינו יום הטיסה, הנחיתה בארץ יום לאחר מכן.
  • דרושה אשרת כניסה לארה"ב.