BA - גלגל ענק באירופה - 10 ימים צרפת, הולנד, בלגיה ואנגליה

  • המחירים הינם לידיעה בלבד. מחיר סופי ינתן בעת ההרשמה
  • המחירים הם לאדם בחדר ונקובים בדולר אמריקאי.
  • ההנחות הנקובות הינם על שירותי הקרקע בלבד.
  • בדוק האם הנך זכאי להטבות נוספות של משפחות מתחברות/הנחה לגימלאים/מגה קלאב.
  • שים לב שבסדרה זו ילד הינו מי שגילו עד גיל 16
  • בחלק מהמועדים יבוצע מסלול בסדר הפוך. לא יהיה שינוי במספר הלינות ו/או בביקורים המתוכננים.
  • תחבורה ציבורית בלונדון אינה כלולה במחיר הטיול
  • מועדים מיוחדים לגילאי/בר בת מצווה 11-14 כוללים חגיגת בר/בת מצווה כמסורת מגה פמילי