ATP - המזרח האקזוטי - 15 יום תאילנד

  • המחירים הינם לידיעה בלבד. מחיר סופי ינתן בעת ההרשמה
  • המחירים הם לאדם בחדר ונקובים בדולר אמריקאי.
  • ההנחות הנקובות הינם על שירותי הקרקע בלבד.
  • בדוק האם הנך זכאי להטבות נוספות של משפחות מתחברות/הנחה לגימלאים/מגה קלאב.
  • שים לב שבסדרה זו ילד הינו מי שגילו עד גיל 12
  • אין אפשרות לילד רביעי בחדר.
  • מועד החזרה הינו יום הטיסה, הנחיתה בארץ יום לאחר מכן.
  • שים לב להערות בנושא כבודה ודמי ביטול בטיסות פנים (בתנאים והגבלת אחריות).
  • אפשרות לילד שלישי בחדר עד גיל 12, במיטת הורים

שימו לב: אין אפשרות ל-4 נוסעים בחדר אחד